Mechi Aspatal

Phone : 023520172-Bhadrapur

Jhapa Redcross Society

Phone : 023520102-Bhadrapur

Purbanchal Maithali Sewa

Phone : 980-4397035-Biratnagar

birendra khadka

Phone : 9804936897-damak