Nepal Redcross

Phone : 023561502-Mechinagar

Mechi Udhyog Banijya

Phone : 023560450-Dhulabari

Dhulabari Jesis

Phone : 023560322-Dhulabari

Mahendradwar Sahakari

Phone : 023562025-Kakarvita

Tarapunja Sahakari

Phone : 023460558-Charaali

Hanuman Mandir

Phone : 023555004-Budhabare

Mainali Ekata Samaj

Phone : 023551155-Surunga

Redcross

Phone : 021550100-Surunga

Laxminarayan Mandir

Phone : 023550367-Maidhar

birendra khadka

Phone : 9804936897-damak