Prakash Wasti

Phone : 9842348539-Damak

Tulashi Bhattarai

Phone : 9842066100-Damak

Ganesh Ghimire

Phone : 9842096763-Damak

Puspa Nepal

Phone : 9842652296-Damak

Punya Poudel

Phone : 9844602511-Damak

Mahendra Bhattarai

Phone : 9842621427-Damak

Ram Bdr. Khadkha

Phone : 9842770389-Damak

Purna Bd. Thapa

Phone : 9842797444-Damak

Devendra Majhi

Phone : 9806087790-Damak

Lekh Bd. Dhimal

Phone : 9842630442-Damak

Amber Rai

Phone : 9842622642-Damak

Mukti Majhi

Phone : 9842709274-Damak

Biru Shrestha

Phone : 9813523083-Damak

Tara Bhandari

Phone : 9808600635-Damak

Kamal Poudel

Phone : 9842187723-Damak

Tirtha Raj Adhikari

Phone : 9842667134-Damak

Kishor Shrestha

Phone : 9814916796-Damak

Surya Dhakal

Phone : 9816004174-Damak

Bimal Rai

Phone : 9814939149-Damak

Hementa Shrestha

Phone : 9814042177-Damak

Khem Bhattarai

Phone : 9844675596-Damak

Mitra Rai

Phone : 9804930960-Damak