Smart Bijay Killa

Phone : 9801718195-Janakpur

Panchadhura Yatayat

Phone : 9803889636-Janakpur

Rameshwor Ji

Phone : 9840373763-Janakpur

Churimaya Yatayat

Phone : 9851243289-Janakpur

Life Star Yatyat

Phone : 9854025800-Janakpur