Nabal Pd. Shah

Phone : 9808080727-Bara

Bhola Mahato

Phone : 9845415763-Bara

Rajendra Raya Yadav

Phone : 9845812801-Bara

Jeut Lal Yadav

Phone : 9845558989-Bara

Hasan Ansari

Phone : 9845333175-Bara

Ajay Mahato

Phone : 9817254147-Bara

Baram Dev Kami

Phone : 9895813549-Bara

Rishi Kr. Rai

Phone : 9841463839-Bara

Ganga Chaudhary

Phone : 9817367275-Bara