Ambar Bdr. Shrestha

Phone : 9849776094-Janakpur

Subba Lal Thing

Phone : 9841758437-Janakpur

Lal Bdr. Basnet

Phone : 9849208300-Janakpur

Bir Abhimanyu Shah

Phone : 9841486125-Janakpur

Dhurba Bdr. Shrestha

Phone : 9803326930-Janakpur

Balaram Burja Magar

Phone : 9813764065-Janakpur