Anil Pariyar

Phone : 9806510309-Pokhara

Gobinda Lal Shrestha

Phone : 9804173228-Pokhara

Krishna Tamang

Phone : 9849667311-Pokhara

Budhhi Man Rana Magar

Phone : 9817189856-Pokhara

Umesh Pandit Kumhal

Phone : 9804125247-Pokhara

Dharma Lal Giri

Phone : 9802822232-Pokhara

Rajendra Surkheti

Phone : 9814147352-Pokhara

Prem Bdr. Silwal

Phone : 9804147913-Pokhara

Amrit Shrestha

Phone : 9846285687-Pokhara

Amrit Shrestha

Phone : 9804179225-Pokhara

Chock Bdr. Gurung

Phone : 9816138456-Pokhara

Tej Bdr. Gurung

Phone : 9817183827-Pokhara

Aatma Pd. Koirala

Phone : 9846415003-Pokhara

Shiva Bdr. Pariyar

Phone : 9806679200-Pokhara

Santosh Gurung

Phone : 9814147908-Pokhara

Raju Tamang

Phone : 9806715074-Pokhara

Indra Bdr.Gurung

Phone : 9846059380-Pokhara

Santosh Shah

Phone : 9806636997-Pokhara

Hukum Raut

Phone : 9846355978-Pokhara

Sano Babu Dahal

Phone : 9816739622-Pokhara