Suresh Shrestha

Phone : 9805807663-Tanahu

Ali Ahamad Miya

Phone : 9805169924-Tanahu

Bishnu Adhikari

Phone : 9816177791-Tanahu

Lok Bdr. Thapa

Phone : 9805885368-Tanahu

Raju Tamang

Phone : 9846318454-Tanahu

Krishna Bdr. Adhikari

Phone : 9806538608-Tanahu

Krishna Shrestha

Phone : 9846164056-Tanahu

Lok Bdr. Adhikari

Phone : 9846114405-Tanahu

Budhhi Ram Damai

Phone : 9806563893-Tanahu

Lil Bdr. Rana

Phone : 9846129455-Tanahu

Surya Bdr. Adhikari

Phone : 9806538068-Tanahu

Ganesh Bdr. Thapa

Phone : 9846436134-Tanahu

Som Bdr. Rana

Phone : 9803453930-Tanahu

Dambar Singh Aale

Phone : 9813006055-Tanahu