विवरण भर्नुहोसकस्तो विवरण राख्ने ?


  • आफ्नो पुरा नाम, ठेगाना
  • मोबाइल नम्बर
  • अर्को मोबाइल नम्बर(२ वटा नम्बर भए मात्र)
  • आफुले गर्ने काम
  • पासपोर्ट फोटो

विवरण भर्न नआएको खण्डमा


आफ्नो मोबाईलबाट ९८५२०२५७३५ मा मेसेज गर्दिनु होला

  • आफ्नो पुरा नाम, ठेगाना
  • मोबाइल नम्बर
  • अर्को मोबाइल नम्बर(२ वटा नम्बर भये मात्र)
  • आफुले गर्ने काम